Інструкції для авторів

Вимоги до структури та змісту статті відповідають положенням Національного стандарту України ДСТУ 7152:2020. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках та Рекомендаціям ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

Вимоги до оформлення статей

 1. Загальні вимоги 

“Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія” є науковим фаховим виданням, у якому публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень в галузі "Науки про Землю" з геології, палеонтології та стратиграфії, геохімії, мінералогії та петрографії, геофізики, гідрогеології та інженерної геології, геоекології та геологічної інформатики українською та англійською мовами.

Призначення “Вісника” – у публікації повідомлень про нові наукові дослідження, що мають пріоритетний характер. Редакція не розглядає статті полемічні, класифікаційні, що містять розв’язки стандартних задач; статті описові та оглядові, а також такі, що не становлять загального інтересу й не містять значущих висновків. 

В одному випуску можна публікувати не більше однієї статті одного автора; допускається опублікування декількох статей у співавторстві. Публікація відбувається з урахуванням дат подання статті та завершення рецензування. У результаті стаття може бути рекомендована до друку, повернена для доопрацювання або відхилена.

ЕЛЕМЕНТИ ОФОРМЛЮВАННЯ СТАТТІ

 • Індекс УДК. 
 • Цифровий ідентифікатор публікації (DOI).
 • Класифікаційний код JEL (для економічних наук)
 • Відомості про автора (авторів). 
 • Назва статті.
 • Анотація.
 • Ключові слова.
 • Основний текст статті.
 • Інформація про внесок авторів.
 • Подяки, джерела фінансування.
 • Список використаних джерел.Дати надходження та редакційно-видавничого опрацювання статті.

Згідно із загальними вимогами основний текст статті має складатися з таких елементів :

 1. Постановка проблемиу загальному вигляді та її зв‘язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв‘язання означеної проблеми і на які спирається автор;
 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 4. Формулювання цілей статті(постановка завдання);
 5. Виклад основного матеріалу дослідженняз повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 6. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

До статті у її тексті додають відомості про авторів українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (афіліація автора), повна адреса організації, електронна адреса кожного зі співавторів.

Скорочення у назвах наукових ступенів, вчених звань і посад

Українською мовою

Англійською мовою

Д-р філол. наук

Dr. habil. (Philology)

Проф.

Prof.

Канд. філол. наук

Ph.D (Law)

Доц.

Assoc. prof.

Ст. викл.

Senior  Lecturer

Викл.

Lecturer

Асист.

Assistant

Пров. наук. співроб.

Leading Researcher

Наук. співроб.

Senior Researcher

Молод. наук. співроб.

Junior Researcher

Асп.

Postgraduate Student

Студ.

Student

За умови позитивного рішення щодо публікації статті, автори мають оформити та надіслати згоду на публікацію та оприлюднення персональних даних.

 З усіма питаннями щодо подання статей звертатись до відповідального секретаря Олександра Ігоревича Меньшова елктронноу поштою: geolvisnyk@ukr.net

 1. Вимоги до тексту статті

2.1. Текст статті слід подавати у вигляді файла формату Microsoft Word без використання стильової розмітки; розмір файла не більше 5 Мб; 

2.2. Комп’ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами: 

– шрифт – Arial, розмір основного тексту 9 pt, стиль тексту – "звичайний";

– інтервал між рядками – одинарний; 

– відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см, виконувати автоматично, засобами Microsoft Word, форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо; 

– полясторінки 2,54 зверху; – 2,54 знизу; –3,0 зліва; – 2,54 справа – 0 перепліт; – 1,25 від краю до колонтитулу; – 1,25 від краю до колонтитулу;

2.3. Обсяг статті окремо не регламентовано, слід дотримуватися вимог МОН України до фахових публікацій. Рекомендовано не перевищувати 10 сторінок тексту. Остаточний висновок про відповідність обсягу статті її змісту роблять наукові рецензенти;

2.4. Матеріали статті слід подавати в такій послідовності: 

- індекс УДК (Arial, 9 pt, напівжирний, з відступом, вирівнювання за лівим краєм); 

- перший ініціал, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, повна адреса, електронна адреса кожного співавтора (між ініціалом і прізвищем ставити нерозривний інтервал; ця вимога поширюється й на прізвища, що наводитимуться в основному тексті статті), Arial, 9 pt, напівжирний, (вирівнювати за правим краєм); 

- назва статті (у 5-9 слів, що відповідає змісту статті, конкретна, без словосполучень на зразок "Дослідження питання…", "Деякі питання…", "Проблеми…", Шляхи…" тощо), Arial, 9 pt, напівжирний, заголовні літери; 

- реферат (близько 300 слів) мовою статті, Arial, 8 pt, напівжирний курсив (вирівнювати за центром, без відступу). Реферат має стисло відображати основний зміст статті та висвітлювати її мету, методику наукову новизна, практичну значимість. Після реферату наводять ключові слова. 

- основний повний текст статті (Arial, 9 pt, з таблицями та рисунками, виготовленими за вказаними нижче вимогами, без автоматичних переносів); 

- списки використаних джерел у стовпчик за вказаними нижче вимогами (Arial, 8 pt, звичайний); 

- автори статті (прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, повна адреса, електронна адреса кожного співавтора), назва статті, анотація (близько 300 слів) і ключові слова іншою мовою "Вісника" (наприклад, англійською, якщо основний текст викладено українською мовою), Arial, 8 pt, напівжирний курсив; 

2.5. Додаткові вимоги до тексту статті: 

– кожну абревіатуру (або скорочення) слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення і лише потому можна нею користуватися; 

– джерела списку літератури подавати в тексті у дужках, курсивом, вказуючи прізвище автора (авторів) мовою оригіналу та рік видання, наприклад: один автор (Нікітський, 1996), (Dearing, 2009); два автори (Лукшин та Румянцева, 2001), (Evans and Dunlop, 2012); три і більше авторів (Водяницький та ін., 2005), (Silva et al., 2015). Якщо ще джерело вводиться в тих самих дужках, воно відокремлюється від попереднього крапкою з комою, наприклад: (Evans and Dunlop, 2012; Водяницький та ін., 2005); 

– усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;   

– не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті; 

– на всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті; 

– усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту, без відступу, Arial, 8 pt, напівжирний); 

– усі рисунки мають супроводжуватися підписами (під рисунком, окремим абзацом, Arial, 8 pt, напівжирний, вирівнювання за центром, без відступу; підпис не має бути елементом рисунка); нумерувати рисунки за порядком посилань у тексті; 

– формули у статтях набирати лише редактором формул (MathType Equation); 

– скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) і скорочення млн, млрд писати без крапки;

– між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал;

– термінологія статті має відповідати загальновживаним українським та міжнародним стандартам для відповідної галузі науки.

Автори несуть повну відповідальність за точність і коректність застосування наукової термінології.

 1. Вимоги до рисунків

Рисунки слід подавати безпосередньо у тексті статті. За можливості, вставляти рисунки як об'єкт, з доступом до редагування тексту (у тому числі, рисунки Microsoft Excel). 

При підготовці сканованих зображень у графічних редакторах (наприклад, у Adobe Photoshop):сканувати зображення із роздільною здатністю 300–600 dpi (точок на дюйм), бажано видалити всі текстові елементи рисунка;"почистити" рисунок – забрати бруд у вигляді крапок, непотрібних штрихів тощо. Готове до роботи зображення зберігати у форматах: *.jpg*.tiff.

При роботі із зображеннями у спеціалізованих редакторах не вставляти текстові елементи рисунка у використовуваних редакторах, а зробити це в Microsoft Word.

Зображення з мережі Internet мають відповідати вимогам до якості для поліграфічного відтворення (роздільна здатність – не менше 300 dpi)та мають містити джерело цитування.

Шрифт написів рисунка – Arial, розмір – 8, напівжирний.

При підготовці кольорових рисунків слід приймати до уваги, що журнал друкується у чорно-білому форматі.

 1. Вимоги до списку використаних джерел  

4.1. Джерела у списку літератури слід подавати у алфавітному порядку, спочатку кирилицею, потім латиною, без нумерації;

4.2. На всі джерела, вказані в переліку, має бути посилання в тексті статті згідно з пунктом 2.5;

4.3. Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел:

1) Перший, "Список використаних джерел", формують у алфавітному порядку, без нумерації, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною;

2) Другий, "References", необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у перекладі (за його наявності у цитованому виданні) або у транслітерованому вигляді. Список формують у алфавітному порядку латиною без нумерації.

 

Списки цитувань мають бути оформлені за міжнародним стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style).

 

У списку "References" необхідно до джерел обов'язково додавати DOI (digital object identifier) – цифровий ідентифікатор об’єкта, якщо він присвоєний цитованому джерелу.

Перевірити наявність DOI можна через будь-яку пошукову систему.

Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для вірного цитування необхідно вказувати саме його.

У списку References  не дозволяється використання кириличних символів, тому посилання в другому списку обов'язково мають бути оформлені латиною.

Для кириличних цитувань треба транслітерувати імена авторів та назви видань; назви статей можна наводити в англійському перекладі або в транслітерації. Для вірного цитування, варто наводити авторський англійський варіант назви (якщо такий є).

 

Назви періодичних видань (журналів) треба наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN, які легко знайти на сайті журналу або в будь-якій науковій онлайн-базі. В елементах опису не можна використовувати фігурні лапки, лише звичайні прямі (" "), не можна заміняти латинські літери на кириличні.

 

 1. Формули

Усі формули вставляти в текст із редактора формул MathTypе 4.0, що постачається разом з Microsoft Office. Шрифт та розмір формул див. нижче (налаштування в MathTypе 4.0):

Define Style:

text - TnR

function – TnR

variable (italic – TnR ("галочка")

L.C.Greek – symbol

UC.Greek – symbol

Vector-matrix – TnR (bold) ("галочка")

Number – TnR

Define Size:

Full – 10 pt

Subscript/Superscript – 7 pt

Sub-Subscript/Superscript – 5 pt 

(Symbol –11 pt

Sub-Symbol – 10 pt

Розмітка символів у математичних формулах (стандарт. вимоги):

Літери латинського алфавіту, що позначають фізичні величини, подають курсивом, літери грецької абетки – прямим шрифтом. Проте позначення деяких величин подаються прямим шрифтом латинського алфавіту. До них, зокрема, належать позначення:

 • чисел подібності – Bi (Біо), Ku (Кирпичова), Pe (Пекле), Re (Рейнольдса) та ін.;
 • тригонометричних, гіперболічних, обернених, колових, обернених гіперболічних функцій;
 • температури в кельвінах (К) або температури в градусах Цельсія (°С), Фаренгейта (°F), Реомюра (°R);
 • умовних математичних скорочень максимуму й мінімуму (max, min), значення величин (opt), сталості величини (const, idem), знаків границь (Lim, lim), десяткових, натуральних логарифмів з будь-якою основою (lg, ln, log) та ін.;
 • хімічних елементів і сполук.

Одиниці вимірювання фізичних величин мають бути наведені в системі СІ.

 1. Прикінцеві положення

 – неприпустимо подавати матеріали з недотриманням правил, встановлених видавництвом, з порушенням будь-яких вимог до параметрів видань;

– не слід подавати тексти, отримані за допомогою програм автоматичного перекладу;

– не слід подавати непідготовлені, недопрацьовані авторами, матеріали;

– затримувати матеріали, надані видавництвом для корекції.

При отриманні підтвердження про позитивне рішення щодо публікації статті, автор має оформити та надіслати на електронну  адресу журналу такі документи:

- Згода на публікацію статті та оприлюднення персональних даних.