Корисні поради авторам

Як підготувати якісну статтю та успішно пройти рецензування? 

Команда Координаційного центру з випуску серії наукових періодичних видань «Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка» готує та публікує матеріали з рекомендаціями для авторів щодо підготовки якісної наукової статті, успішного проходження рецензування тощо в розділі “Методичні рекомендації” (українською мовою) та “Methodological support” (англійською мовою) порталу наукової періодики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   

Як правильно ідентифікувати статтю? 

Найточнішу ідентифікацію статей з електронних журналів можна отримати, якщо зазначити унікальний ідентифікатор, який використовують практично всі провідні закордонні журнали для ідентифікації своїх статей (Digital Object Identifier – DOI). Якщо стаття має DOI, то це треба зазначати у списку використаних джерел.

 

Оформлення посилань за стилем APA

Більше прикладів оформлення посилань за стилем APA можна знайти на будь-якому сайті онлайнового автоматичного формування посилань (наприклад https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html)  та інших.

Видання за стилем АРА оформлюється автоматично, наприклад, при використанні Google Scholar.

 

Деякі приклади оформлення списків літератури (стиль APA):

Список використаних джерел:

Артеменко, Г.В. (1998). Геохронологія Середньопридніпровської, Приазовської та Курської граніт-зеленокам’яних областей. Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.02. Київ.

Бобров, О.Б., Степанюк, В.М., Скобелев, В.М. (2008). Геологія та радіологічний вік тоналітів Сурського масиву (Середнє Придніпров’я). Збірник наукових праць УкрДГРІ, 3, 17-32.

Бобров, О.Б., Степанюк Л.М., Скобєлєв В.М., Довбуш Т.І. (2004). Геолого-структурна позиція та ізотопний вік плагіогранітоїдів району Верхівцівської зеленокам’яної структури. Мінеральні ресурси України, 3, 18-23.

Швебс, Г.И. (1981). Теоретические основы эрозиоведения. Киев: Вища школа.

Frost, B.R., Frost, C.D. (2008). A geochemical classification for feldspathic igneous rocks. Journal of Petrology, 49, 1955-1969.

 

References:

Аrtemenko, G.V. (1998). Geohronology of Middle Dnieper, Near Azovian and Kursk granite-greenstone areas. Extended abstract of Doctor’s thesis (Geochemistry). Кyiv. [in Ukrainian].

Bobrov, O.B., Stepanjuk, L.M., Skobelev, V.M. (2008). Geology and radiological age of tonalites of the Sursk massif (Middle Dnieper area). Scientific proceedings of UkrSGRI, 3, 17-32. [in Ukrainian].

Bobrov, O.B., Stepanjuk, L.M., Skobelev, V.M., Dovbush, T.I. (2004). Geological and structural position and isotopic age of plagiogranites in the area of Verhovtsevo greenstone structure (Middle Dnieper). Mineral Resources of Ukraine, 3, 18-23. [in Ukrainian].

Evans, M.E., Heller, F. (2003). Environmental magnetism. Principles and applications of enviromagnetics. San Diego: Academic Press.

Frost, B.R., Frost, C.D. (2008). A geochemical classification for feldspathic igneous rocks. Journal of Petrology, 49, 1955-1969. http://doi.org/10.1093/petrology/egn054.

Shvebs, G.I. (1981). Teoreticheskiye osnovy eroziovedeniya. Kyiv: Vyscha shkola. [in Russian].

Vrevsky, A.B., Lobach-Zhuchenko, S.B., Chekulaev, V.P., Kovalenko, A.V., Arestova, N.A. (2010). Geological, petrological and isotopic-geochemical restrictions on geodynamic models of formation of Archean tonalite-throndiemite-granodiorite associations of ancient cratons. Geotectonics, 4, 1-19. [in Russian].

 

 

Правила транслітерації:

Для транслітерації української мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 р. (Паспортна КМУ 2010): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF#Text

Можна використати онлайновий транслітератор: https://slovnyk.ua/translit.php

Стандартна українська транслітерація (Паспортна КМУ 2010) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF#Text